وبلاگ کتابخانه دانشکده کشاورزی مشهد

تازه های کتاب

پديدآور/تنالگان

عنوان

شماره کنگره

مهديزاده، عفت سادات،

آمار و روش تحقيق: ويژه دانشجويان روانشناسي و علوم

BF ۳۹ /م۹ آ۸

مطيعي، همايون، ‎۱۳۳۹-

کاربرد سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي (GIS)  هيدرولوژي

G ۷۰/۲۱۲ /م۶۵ ک۲

وينو، آلنتا

خودآموز کامل 9.3 ARC GIS [آرک: جي. آي. اس]

G ۷۰/۲۱۲ /و۹ خ۹

علوي‌پناه، کاظم، ‎۱۳۳۷ -

اصول سنجش از دور نوين و تفسير تصاوير ماهواره‌اي و

G ۷۰/۴ /ع۸ الف۶

فيض مهدوي، محمد

هيدرولوژي کاربردي

GB ۶۶۱ /م۹ ه۹ ۱۳۷۴

چو، ون‌ته، ۱۹۱۹-‎۱۹۸۱م

هيدرولوژي کاربردي

GB ۶۶۱/۲ /چ۹ هـ۹

مطيعي، همايون، ‎۱۳۳۹-،

کاربرد سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي (GIS) سيلاب

GB ۱۲۰۵ /م۶ ک۲

نيرومند، حسينعلي، ‎۱۳۲۶ -

آمار کاربردي: جهت استفاده دانشجويان کليه رشته‌ها

HA ۲۹/۵ /ف۲ ح۶

عبادي، جعفر

مباحثي در اقتصاد خرد، بازارها، تعادل عمومي، اقتصاد رفاه

HB ۱۸۱ /ع۲ م۲

عزيزي، جعفر

اقتصاد کشاورزي

HD ۱۴۱۵ /ع۴ الف۷

 

ميکروبيولوژي

LB ۲۳۵۳ /ز۹ د۴

ابراهيمي، ليلي،  ‎۱۳۶۶ -

مجموعه سوالات بيماري‌شناسي گياهي

LB ۲۳۵۳ /گ۹ الف۲

رين، جاناتان

پايان شب سيه

PS ۳۵۰۶ /ي۸۷ پ۲

اتووود، مارگارت النور.

چهره پنهان (گريس ديگر)

PS ۳۵۵۲ /ت۹ ج۹

شمس، بيژن، ‎۱۳۱۰-

رياضيات عمومي (‎۱) قابل استفاده مهندسي و علوم

QA ۳۷/۲ /ش۸ ر۹۲

زهره‌وند، حميد، ‎۱۳۵۵ -

تشريح مسائل حساب ديفرانسيل و انتگرال توماس

QA ۳۰۳ /ت۹ ح۵۲۵

قيامت، رضا، ‎۱۳۵۴ -

تشريح مسائل حساب ديفرانسيل و انتگرال

QA ۳۰۳/۳ /ک۴۹ ح۵۲۷

کريزيگ، اروين

رياضيات مهندسي پيشرفته

QA ۴۰۱ /ک۴ ر۹ ۱۳۸۸

اجلالي، فريد

هوا و اقليم‌شناسي (رشته اقتصاد کشاورزي)

QC ۸۶۱/۲ /الف۳ ه۹

براتي، غلامرضا

پديده‌هاي جوي غالب در مناطق حاره و جنب حاره

QC ۸۶۱/۲ /ب۴ پ۴

تامپسون، راسل، ‎۱۹۳۷ -    

فرايندها و سيستم‌هاي جوي

QC ۸۶۱/۲ /ت۲ ف۴

تريپله

هواشناسي عمومي

QC ۸۶۱/۲ /ت۴ ه۹

کاوياني، محمدرضا، ‎

مباني آب و هواشناسي

QC ۸۶۱/۲ /ک۲ م۲

محمدي، حسينمراد، ‎۱۳۳۶-

آب و هواشناسي کاربردي

QC ۹۸۱ /م۳ آ۲

اتحاديه بين‌المللي شيمي

نامگذاري در شيمي معدني: قواعد تصويب شده ‎۱۹۷۰

QD ۱۵۹ /الف۲۳

اتحاديه بين‌المللي شيمي

نامگذاري در شيمي آلي: قواعد تصويب شده ‎۱۹۷۹

QD ۲۹۱ /الف۲۳ ن۲

لنينگر، آلبرت

اصول بيوشيمي لنينجر

QD ۴۱۵ /ل۹ الف۶۲

ملک قاسمي، فرهاد، ‎

اصول مينرالوگرافي

QE ۴۳۴ /م۷ الف۶

ابوت

حاصلخيزي بيولوژيک خاک: براي استفاده پايدار از اراضي

QH ۸۴/۸ /الف۲ ح۲

ريون، پيتر

زيست‌شناسي

QH ۳۰۸/۲ /ر۹ ز۹

سالومون، الدرا پرل

بيولوژي سولومون

QH ۳۰۸/۲ /س۱۶ ب۹

کمبل، نيل، ‎۱۹۴۶

بيولوژي کمپبل

QH ۳۰۸/۲ /ک۸ ب۹

اکرمي، حسن، ‎۱۳۵۲-

ژنتيک از کلاسيک تا ژنوميک

QH ۴۳۰ /الف۷۴ ژ۹

مرتنس، تامس رابرت،

ژنتيک: راهنماي آزمايشگاه

QH ۴۴۰/۵ /م۴ ژ۹۲

براون، ترنس‌اوستن،

ژنوم ‎۳

QH ۴۴۷ /ب۳۶ ژ۹

واتسون، جيمز، ‎۱۹۲۸ -    

ژنتيک مولکولي

QH ۵۰۶ /و۲ ژ۹

عباس‌پور، ناصر

اکولوژي عمومي

QH ۵۴۱ /ع۲ الف۷

قهرمان، احمد، ‎۱۳۰۷-

کورموفيتهاي ايران (سيستماتيک گياهي)

QK ۳۷۱ /الف۹ ق۹ ۱۳۸۳

صارمي، حسين، ‎۱۳۳۷-  

فوزاريوم: بيولوژي، اکولوژي و تاکسونومي

QK ۶۲۵ /ف۹ ص۲۲

نکوئي، احمد

آناتومي گياهي

QK ۶۴۱ /ن۸ آ۸

احسانپور، علي اکبر

کشت سلول و بافت گياهي

QK ۷۲۵ /الف۳ ک۵

دوي، پراتيبا

اصول و روشهاي زيست‌شناسي مولکولي، بيوشيمي گياهي

QK ۷۲۸ /د۹ الف۶

لمه، ژرژ

کليات اکولوژي گياهي

QK ۹۰۱ /ل۸ ک۸

گيلبرت، اسکات، ‎۱۹۴۹-     

زيست‌شناسي تکويني

QL ۹۵۵ /گ۹ ز۹

 

مقدمه‌اي بر هيستوفيزيولوژي و کلينيکال هيستولوژي

QM ۵۵۱ /م۷

برگ، جرمي مارک،

بيوشيمي

QP ۵۱۴/۲ /ب۴ ب۹

موري، رابرت، ‎۱۹۳۲-       

بيوشيمي پزشکي هارپر

QP ۵۱۴/۲ /هـ۲ ب۹۵

ويلي، جوآن

ميکروبيولوژي پره اسکات

QR ۴۱/۲ /و۸۶ م۹

رحيمي، محمدکريم، ‎۱۳۴۴-

‎۱۰۰۰[هزار] آزمون ميکروبيولوژي باکتري‌شناسي

QR ۴۶ /ر۳ ه۴

سعادتمند، جواد، ‎۱۳۴۳ -

طب سنتي عسل

RM ۶۶۶ /ع۵ س۷

 

راهنماي جامع و مصور داروسازي گياهي

RS ۱۶۴ /ر۲ ۱۳۸۸

وان وايک، بن - اريک،

مهم‌ترين گياهان دارويي جهان

RS ۱۶۴ /و۲۴ م۹

رضايي، عبدالمجيد، ‎۱۳۲۸-

آمار و احتمالات (کاربرد در کشاورزي)

S ۴۹۴/۵ /آ۸ ر۶

شوکت فدايي، محسن،

روشهاي تحقيق در اقتصاد کشاورزي

S ۵۴۰ /آ۲ ش۹

ملک محمدي، ايرج، ‎۱۳۲۸

ترويج و آموزش کشاورزي و منابع طبيعي

S ۵۴۴/۵ /الف۹ م۷ ۱۳۷۷

نوروزي، عباس

ترويج کشاورزي در ايران (تاريخ شفاهي)

S ۵۴۴ /ن۹ ت۴

صدرالاشرافي، مهريار، ‎

مديريت مزرعه (رشته اقتصاد کشاورزي)

S ۵۶۲ /الف۹ ص۴

نعمتي، ابوذر، ‎۱۳۶۲-

آمار و احتمالات مهندسي کشاورزي

S ۵۶۶/۵۵ /ن۷ آ۸

ايوبي، شمس‌الله، ‎۱۳۵۰-

ارزيابي اراضي (کاربري‌هاي کشاورزي و منابع طبيعي)

S ۵۹۲/۱۴ /الف۹ الف۴

برزگر، عبدالرحمن، ‎۱۳۳۹-

خاکهاي شور و سديمي: شناخت و بهروري

S ۵۹۵ /ب۳۶ خ۲ ۱۳۸۷

 

سيستم‌هاي خاک‌ورزي حفاظتي و داشت محصول

S ۶۲۶ /س۹

اکبري، محمد، ‎۱۳۶۴-

مهندسي توليدات گياهي: اصلاح گياهان باغباني

S ۶۷۵ /الف۷ م۹

هالفورد، نايگل

بيوتکنولوژي گياهي: کاربردهاي گياهان زراعي

SB ۱۰۶ /ت۸ هـ۲

اسميت، دونالد، ‎۱۹۵۳-  

عملکرد گياهان زراعي: فيزيولوژي و فرايندها

SB ۱۱۲/۵ /الف۵ ع۸۸

جونز، بنتون، ‎۱۹۳۰ -    

هيدروپونيک (آبکشتي)

SB ۱۲۶/۵ /ج۹ هـ۹۲

زرين کفش، منوچهر

توليدات گلخانه‌اي به روش آبکشتي بدون حضور خاک

SB ۱۲۶/۵ /ز۴ ت۹

جليلي مرندي، رسول

فيزيولوژي بعد از برداشت

SB ۱۳۰ /ج۸ ف۹

مجنون حسيني، ناصر، ‎

زراعت و توليد حبوبات (حبوبات در ايران)

SB ۱۷۷ /ح۲ م۳۲

سلطاني، افشين

مدل‌سازي رياضي در گياهان زراعي

SB ۱۸۵ /س۸ م۴

معاوني، پيام، ‎۱۳۵۰-

مباني فيزيولوژيکي گياهان زراعي در شرايط خشک و شور

SB ۱۸۵/۶ /م۶ م۲

نيکول

چراي دام در مرتع و چراگاه

SB ۱۹۹ /ن۹ چ۴

استرويک، پاول کريستيان،

راهکار توليد غده بذري سيب‌زميني

SB ۲۱۱ /س۹ الف۵

لي، داجو

گلرنگ = Carthamus tinctorius

SB ۲۹۹ /گ۸ ل۹

سعيدي‌راد، محمدحسين، ‎

اصول علمي کاربردي کاشت، داشت، برداشت زعفران

SB ۳۱۷ /ز۷ س۷

وين، هانس کريستين،

فيزيولوژي سبزي‌ها

SB ۳۲۴/۶ /و۹ ف۹

لوئيس، ويليام

راهنماي گام‌به‌گام پيوند و کوپيوند

SB ۳۵۹/۴۵ /ل۹ ر۲

شيراوند، داريوش، ‎۱۳۵۶-

بذرگيري و تغييرات ژنتيکي در پرورش گلهاي زينتي

SB ۴۰۶/۸ /ش۹ ب۴

خانجاني، محمد، ‎۱۳۴۱-

آفات گياهان زراعي ايران

SB ۶۰۱ /خ۲ آ۷

زيتر، تامس اندرو، ‎۱۹۴۱-  

بيماريهاي صيفي

SB ۶۰۸ /ک۴ ز۹

پوريان، حميدرضا، ‎۱۳۶۰-

آفات و بيماري‌هاي محصولات گلخانه‌اي: راهنماي عملي

SB ۶۰۸ /گ۸۴ پ۹

ميراب‌بالو، مجيد، ‎۱۳۶۰-

آفات و بيماريهاي گياهان زينتي  و گل‌هاي آپارتماني

SB ۶۰۸ /گ۹۵ م۹

نيلور، رابرت

راهنماي مديريت علف‌هاي هرز

SB ۶۱۱ /ن۹ ر۲

بنت، ويليام

کمبودها و مسموميت‌هاي غذايي در گياهان زراعي

SB ۷۴۲ /ب۹ ک۸۳

ايزدي، حمزه

معرفي پادآفت‌هاي زيستي و ترکيب‌هاي با شيوه‌ي اثر جديد

SB ۹۷۵ /الف۹ م۶

اسپيدي، اندرو

پيشرفتهاي تحقيقاتي در گوسفند و بز

SF ۳۷۶/۲ /الف۵ پ۹

پيرايراني، عبادالله، ‎۱۳۲۴-

زنبوران عسل و زنبورداري (تجربيات علمي و منابع جهاني)

SF ۵۳۱/۵ /پ۹ ز۹

کاپوا، ايلاريا

آنفلوانزاي طيور: کتاب درسي به همراه اطلس رنگي

SF ۹۹۵/۶ /آ۸ ک۲

مختاري‌نهال، علي، ‎۱۳۵۳-

نقشه‌کشي صنعتي ‎۱ و رسم فني عمومي

T ۳۵۳ /م۳۲ ن۷

خيريه، حسين، ‎۱۳۲۴-

سيستم‌هاي اندازه‌گيري دقيق و تلرانس

T ۳۵۷ /خ۹ س۹

باکي، ليزا

آموزش تصويري 2007 Power point

T ۳۸۵ /ب۲ آ۸

برادران رحيمي، اصغر، ‎   

تئوري و مسائل رياضيات مهندسي

TA ۳۳۰ /ب۳۵ ت۹

ترابي، علي، ‎۱۳۶۰-

حل مسايل رياضي مهندسي وايلي

TA ۳۳۳ /ت۴ ح۸

صدرالدين، اصغر، ‎۱۳۳۴ -

کاربرد GPS [جي. پي. اس] در نقشه‌برداري

TA ۵۹۵/۵ /ص۴ ک۲

گانستن، هنري

هيدرولوژي ميداني: برنامه‌ريزي اندازه‌گيري‌هاي ميداني

TC ۱۷۷ /گ۲ ه۹

 

معيارهاي عمومي طراحي سدهاي خاکي

TC ۵۵۸ /الف۹ ۴ش

 

شناسايي و کاربرد خاکهاي واگرا در سدهاي خاکي

TC ۵۵۸ /الف۹ ۸ش

صافي، محمود، ‎۱۳۲۲ -

خودروهاي دوگانه‌سوز: روش گازسوز کردن خودور

TL ۲۲۹ /گ۲ ۲ص

طيوري، منصور، ‎۱۳۵۱-

سوختهاي گياهي: چالش نوين در بخش کشاورزي

TP ۳۳۹ /ط۹ س۹

پيغمبردوست، هادي ، ‎

تکنولوژي فرآورده‌هاي ماکاروني

TP ۴۳۵ /م۲ پ۹

ميرنظامي ضيابري، حسين،

فن‌آوري روغن و پالايش آن

TP ۶۷۱ /م۹ ف۹

ميرزايي، حبيب‌الله، ‎۱۳۴۴ -

روشهاي آزمون شيميايي مواد غذايي

TX ۵۴۵ /م۹ ر۹

 

+ نوشته شده در  یکشنبه دوم آبان ۱۳۸۹ساعت 15:24  توسط هادی هراتی  |